top of page

Utlysninger i 2023 fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

tirsdag 28. februar 2023

Tekst: Landbruksdirektoratet

Utlysninger Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) informerer aktuelle søkere og søkermiljøer om kommende utlysninger.

Innovasjonsprosjekter 

FFL/JA vil også i år lyse ut midler til innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), men med tidligere frist enn tidligere. Utlysningen blir publisert på Forskningsrådets nettsider i begynnelsen av april under tema «Landbasert mat, miljø og bioressurser». Søknadsfristen blir 7. juni. Søknadene blir behandlet i styremøtet 7. desember, og innvilgede prosjekter kan starte opp fra 1. januar 2024.


IPN-utlysningen har tidligere vært gjennomført i samarbeid med Forskningsrådets porteføljestyre for Landbasert mat, miljø og bioressurser. I år har Forskningsrådet varslet at de ikke kommer til å lyse ut midler til IPN-prosjekter under dette temaet.


Forskningen skal bidra til å nå de landbrukspolitiske målene, og prosjektene bør være knyttet opp mot ett eller flere av de fire overordnede målene i landbrukspolitikken:


  • Matsikkerhet og beredskap

  • Landbruk i hele landet

  • Økt verdiskaping

  • Bærekraftig landbruk med reduserte klimautslipp


Utredninger og forprosjekt med oppstart i 2024 

Styrene for FFL/JA vil i slutten av juni lyse ut midler til utredninger og forprosjekt med oppstart fra januar 2024. Prosjektene kan søke om inntil 600 000 kroner i støtte og ha en varighet på 1-2 år. Utlysningen vil bli lagt ut på Landbruksdirektoratets nettsider i slutten av juni. 


Søknadsfristen er 22. september kl 13.00. Dette vil være den eneste fristen for å søke om ordinære midler til utredninger og forprosjekt med oppstart i 2024. Søknadene blir styrebehandlet 26. oktober, og svar sendes ut kort tid etter dette.


Samarbeidsprosjekter 

Årets utlysning av midler til samarbeidsprosjekter med næringsmedvirkning (KSP), med oppstart i 2024, er allerede gjennomført. Innvilgning av søknader vil skje i styremøte for FFL/JA 19. juni. Informasjon om utlysning av midler til prosjekter med oppstart i 2025 vil komme i løpet av andre halvår.


Innspill til prioritering av forskningsområder for 2025 

Næringsaktører, forskningsinstitusjoner og avtalepartene i jordbruket vil i løpet av våren 2023 bli invitert til å gi skriftlige innspill om aktuelle forskningsbehov og temaer eller fagområder som bør prioriteres. Dette vil gi viktig bakgrunnskunnskap for styrenes videre arbeid. 


Fristen for å sende skriftlige innspill er 21. august 2021. 

Det vil bli lagt ut informasjon om dette på Landbruksdirektoratets nettsider.


Spørsmål? 

Ønsker du kontakt med sekretariatet for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, bruk e-post forskning@landbruksdirektoratet.no for å nå oss, evt. ring sentralbordet i Landbruksdirektoratet på tlf. 78 60 60 00, så setter de over til den som er tilgjengelig.

bottom of page