top of page

Ren Røros i Agritech Cluster

tirsdag 19. april 2022

Tekst: Åslaug Hennissen / Illustrasjon: Ren Røros

Ren Røros i Agritech Cluster

Ren Røros er nytt medlem i jordbruksklynga Agritech Cluster. Energiselskapet ønsker å delta både gjennom å tilby ressurser og fordi de har bruk for ressurser tilknyttet klyngen.

Ren Røros har et uttalt mål om å være med på det grønne skiftet, og ett av hovedområdene er landbruk og mulighetene her. Innførselen av ny teknologi vil føre til en endring i energibruk, og her tror Ren Røros at de som energiselskap kan bidra.


For tiden har energiselskapet to «hovedprosjekter» som er relevante i sammenheng med Agritech Cluster.


Ren Røros har startet selskapet ReNeo, etter et prosjekt de har kjørt med N2 Applied. Det kortsiktige målet er å hjelpe jordbruket å kutte sine klimautslipp fra kjøtt- og melkeproduksjon gjennom å supplere nitrogen til husdyrgjødsel slik at både klimautslippene og kunstgjødselbehovet går ned. For å få ned kostnader knyttet til energi, inkluderer de lokal energiproduksjon – gjerne solceller, samt smart strømstyring og strømhandel. I forlengelsen ønsker ReNeo å knytte sammen de fleste forbrukspunktene og energibruk- og leveranse med målere og smarte løsninger for styring av ressursbruken på en gård.


ReNeo er en systemleverandør, og vil være avhengig av underleverandører for å nå sine mål. Det kan være alt fra leverandører av solceller, sensorer og annen ny teknologi til andre bedrifter som kan stå for montering og service.


Ren Røros har også et samarbeid med Husqvarna som gjelder overvåking av tilstanden til skog med satellitter, først og fremst i forbindelse med kraftlinjer og fare for brudd, men systemet kan også avdekke tilstandsforandringer i annen skog. Systemet bruker ikke droner og er derfor mer kostnadseffektivt enn mange andre alternativer.


Sammen med kjennskapet til energibransjen kan Ren Røros både tilby og ha bruk for ressurser tilknyttet klyngen Agritech Cluster, og er dermed interessert i å være med å bidra.

bottom of page