top of page

Landbrukskonferanse om bærekraft og beredskap

tirsdag 7. mars 2023

Tekst og foto: Rose Bergslid

Landbrukskonferanse om bærekraft og beredskap

Bærekraft, beredskap og utnytting av ressursene var tema da om lag 200 deltakere var samlet på landbrukskonferanse i Molde 3. mars.

Landbruket må utvikles ut ifra det ressursgrunnlaget vi har. Det aller viktigste vi kan gjøre for norsk matsikkerhet er å beskytte jordressursene og ta vare på bøndene i alle land var klare meldinger fra talerstolen.


50 prosent selvforsynt?


Ifølge Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse bør vi kunne oppnå 50 prosent selvforsyning.

- Vi må utnytte ressursene og arealene der de er. Beitebruk på inn- og utmark må økes. Vi må tilpasse strukturen til Norge og ikke Norge til strukturen, sa han.


Videre sa Smedshaug at dersom målet om økt selvforsyning skal nåes trenger vi tilgang til kapital for å klare overgangen fra båsfjøs til løsdrift. Bruken av norsk fôr må økes. Vi må fortsette satsingen på god dyrevelferd, og velferdsordningene for bonden må bli bedre.


Ta vare på bonden


I sitt innlegg sa Arne Bardal fra NIBIO at det aller viktigste vi kan gjøre for norsk matsikkerhet er å beskytte jordressursene og ta vare på bøndene i alle land.


- Norge trenger en grundig analyse av matsikkerhet og forsyningsrisiko. Vi må ta høyde for det uforutsette.


Bardalen la stor vekt på verdien av jorda i en urolig verden. De globale utfordringene kan ikke håndteres uten å bevare jordarealer og styrke jordsmonnets produktivitet og økosystemtjenester. Jordsmonnet gir oss 98 prosent av kaloriene og 85 prosent av proteinet. Det er et levested for 25 prosent av jordens arter. Jord i god tilstand bidrar til 13 av 17 bærekraftsmål. Å beskytte jorda handler om mer enn framtidas matsikkerhet.


Husdyra er motoren i distriksjordbruket


Møre og Romsdal er et grasfylke. Grasbaserte husdyrproduksjoner står for 91 prosent av omsetninga, 92 prosent av verdiskapinga og 93 prosent av sysselsettinga i jordbruket i fylket.


På nasjonalt plan bidrar husdyra til 75 prosent av inntektene i jordbruket. De er fundamentet for arealbruk, matproduksjon, verdiskaping, bosetting og kulturverdier.


- Et bærekraftig landbruk må bygge på stedsspesifikke løsninger og en helhetlig forståelse sa Bardalen.


Rett tallgrunnlag


Leder i Bonde- og Småbrukarlaget Tor Jacob Solberg var veldig klar i sin tale til forsamlingen. Vi må forske på rett tallgrunnlag.


- Fortsetter vi å bruke feil tallgrunnlag kommer vi aldri dit at samfunnet forstår bondens situasjon.


Videre snakka han engasjert om teigbasert tilskudd. Vi må stoppe den drastiske nedgangen av dyrkamark. 40 prosent av jordbruksarealene i Troms er ikke lenger i drift, og vi ser samme tendensen over hele landet – jord går ut av drift. Skal sjølforsyninga økes, må vi diskutere hvordan vi bruker arealene.


- Jeg tror Regjeringa skjønner at nå må de levere – bonden aleine kan ikke bære ansvaret for norsk jordbruksproduksjon avslutta Solberg.


«Det er gras eller ikke no»


Landbruket må utvikles ut ifra det ressursgrunnlaget vi har sa leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming. For store deler av landet vårt er det gras som gjelder. Forbrukerne trenger å forstå hvorfor de skal handle norske produkter, og produkter vi har naturgitte forutsetninger for å produsere her i landet. Det er til syvende og sist forbrukerne som bestemmer hvor stor selvforsyning vi skal ha i Norge.


Konferansen var et samarbeid mellom Møre og Romsdal Bondelag,  Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

bottom of page